Cümə; Yanvar 3, 2003

 

Leyli Məcnundan sözlər

 

Hər zərreye zahirin zühuri

Bir özgəyə bağlıdır zəruri

Cəhdilə çıxır cəvahiri pak

fikr etmə ki yoxdu əhli idrak

Məktəbdə onunla oldu həmdəm

Bir neçə mələk misali gül həm

Bir səf qız oturdu bir səf oğlan

Cəm' oldu behiştə huri qılman

Oğlanlara qızlar olsalar yar

Eşqə bürünür rəvaqi bazar

Qız nərgizi məstidir füsunsaz

Oğlana satanda işvə bir naz

Oğlan necə səbri pişə qılsın

Vər səbri həm olsa nicə qılsın

Ol qızlar içində bir pərizad

Qeysilə məhəbbət etdi bünyad

Bir türfə sənəm ki əğli kamil

Gördükdə onu olurdu zayil

Şəhbaz baxışlı ahu gözlü

Şirin hərəkətli şəhd sözlü

Rahi rəvişi müdam qəmzə

Başdan ayağa təmam qəmzə

Ayrıca şəkilli xoşca pekər

Yaxşıca sənəm gözəlcə dilbər

Aləm səri muyinin tüfeyli

Məhbubeyi aləm adı Leyli

Qeys onu görüb həlak oldu

Min şövqilə dərdnak oldu

Ol nadirə həmki Qeysi gördü

Min zövq vurub özün yetirdi

Gördü ki bir afəti zəmanə

Misli dəxi gəlməmiş cəhanə

Bir dilbəri sərv qəddi gülru

Sərvi xoşu gülruxu səmənbu

Şəhla gözü nərgizi pür əfsun

Ziba  qaşı nərgiz üzrəki nun

Zülfü sözü zikri həlqeyi raz

'li ləbi abi çeşmeyi naz

Bir gözgüyə gər açıb gözünü

Gözgüdə göreydi öz üzünü

Öz arizinə olurdu meyli

Qılmazdı həvayi hüsnü Leyli

Hər kim sorar olsa Qeysə bir raz

Leylidən ona yetərki avaz

Kim Leyliyə qılsa bir xitabi

Qeysidi veerən ona cəvabi

Leylidə oxumaq iztirabi

Olsa ruxi Qeysidi kitabi

Çün bir neçə müddət ol iki pak

Ovqat keçirdilər tərəbnak

Eşq olduğu terdə məst qalmaz

Eşq içrə olan qərar qılmaz

Qalmadı zəbanə tabi güftar

Kim eyliyələr məhəbbət izhar

Eylərdi gözüylə o xitabi

Qaşıyla verərdi o cəvabi

Aşiqlərə gizli qalmadı hal

'lum olundu cəm'i əhval

 

Molla Mohəmməh Füzuli

 

Yanar Azərli  22:03

 

© Bu səhifədə olanlar bütövlüklə "Copyright" qanununa mə'ruzdur.

Bu səhifədə olanlardan başqa yerlərdə faydalanmaq, yazıçının adı, "web address"i yaxud "email address"ini yazmaq şərtilə mane'sizdir.

 

Ana Səhifə

Mənim Haqqımda

Sevdiklərim

Azərbaycan Türkcəsi

İlk 10 Mahnılar

Son Xəbərlər

Əks Əlaqə

Arxiv